Skip to Content
ข่าวประชาสัมพันธ์ :
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"
  ตั้งเป็น Homepage     เก็บเป็น Bookmark

Agendas

Title Post datesort icon
1. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 23/09/09 10:42
2. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ โรคติดต่ออุบัติใหม่ 23/09/09 10:49
3. ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 23/09/09 10:52
4. ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน 23/09/09 10:59
5. ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 23/09/09 11:06
6. ระเบียบวาระที่ ๓.๖ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 23/09/09 11:10
7. ระเบียบวาระที่ ๓.๗ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 23/09/09 11:14
8.ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย 23/09/09 11:19
9. ระเบียบวาระที่ ๓.๙ การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 23/09/09 11:27
10. ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 23/09/09 12:09
11. ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ 23/09/09 12:16
12. ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา 25/11/09 17:16
แบบบันทึกความเห็นของกลุ่มเครือข่ายต่อเอกสารร่างแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 25/11/09 17:19
รายการเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ 25/11/09 18:29