Skip to Content
Select Language: ภาษาไทย | English

เทคนิคการเขียนเรื่องเล่า

   สถานที่ : ห้องประชุม C  
   วันที่ : 17 ธันวาคม 2552  
   ช่วงระยะเวลา : 17.30 - 19.00 น.  
   โดย : วิทยากร กาญจนา ทองทั่ว   กชกร ชิณะวงศ์  ชีวัน ขันธรรม  
   รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 70 ท่าน  

 

เอกสารเพิ่มเติม

1  การเขียนเรื่องเล่า

 

 

NHA2009